Kuikan Vesiosuuskunnan vuosikokous 24.4.2024 Kuikan Kylätalo, Kuikantie 645 klo 18.

posted in: Uncategorized | 0
 • Kokouksen avaus: Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Aleksi Peltola
 • Kokouksen järjestäytyminen.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen (Osuuskunnan säännöt, 13 §)
 • Kokouksen osanottajien toteaminen. Todetaan paikalla olevat hallituksen hyväksymät jäsenet ja päätetään nyt läsnä olevien eli vielä hyväksymättömien jäsenten äänioikeudesta kokouksessa.
 • Esityslistan hyväksyminen
 • Esitetään hallituksen toimintakertomus
 • Esitetään hallituksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 • Päätetään vuosituloksen käytöstä. Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi voitto/tappio tilille.
 • Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle tilikaudelle.
 • Valitaan hallitus.
  • Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 14 §:
  • Samuli Hyytiäinen (2022) Erkki Pöyhönen (2022), Juho Jaatinen (2023) ja Aleksi Peltola (2023).
  • Valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä. Erovuorossa ovat Sirpa Floor (2021) ja Minna Häkkinen (2021).
  •  Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  
 • Mahdollisten varajäsenten valinta. Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä (6) (14 §).
 • Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 • Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 • Hallituksen esitys: puheenjohtajalle maksetaan 1.200 €/v+20 €/kokous, sihteerille 400 €/v+20 €/kokous, hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkio on 20 €/kokous, hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset esitettyjen laskujen mukaan. Tilintarkastajille esitettyjen laskujen mukaan.
 • Määrätään koollekutsumistavasta. Missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan? Hallituksen esityksenä on Keskisuomalainen.
 • Käsitellään muut asiat
  1. Edustaja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen
 • Kokouksen päättäminen