Kuikan Vesiosuuskunnan säännöt

 

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Kuikan vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylän maalaiskunta.

 

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

 

3 § Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

 

4 § Osuudet

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.

 

5 § Osuusmaksu

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on sata (100) euroa.

Osuusmaksu on suoritettava rahassa yhdessä erässä kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.

 

6 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi suorittaa kukin jäsen jokaista erillisen kiinteistön vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Liittymismaksun suuruuden määrää vesiosuuskunnan hallitus käyttäen perusteena yhtä erillistä liitäntää kohti jakautuvaa osuutta laitoksen rakennuskustannuksista ottaen huomioon kiinteistön laatu, koko ja tarkoitus.

Liittymismaksu on suoritettava rahassa osuuskunnan yleisessä kokouksessa päätetyn suuruisina erinä ja ajankohtana. Yleinen kokous voi antaa hallitukselle valtuudet päättää erien suuruudesta ja maksuajankohdista. Osuuskunnan kokous voi myös päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Jäsenellä on oikeus siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö kiinteistöllä lakkaa pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämän osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu.

 

7 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi päättää, että jäsenten on osuuskunnan toiminnan aikana suoritettava osuuskunnalle ylimääräistä maksua kiinteistön ostoa, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista varten.

Tätä maksua, jota peritään jäseniltä samojen pe­rusteiden mukaan kuin liittymismaksua, voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen liittymismaksujen nimellismäärä.

Osuuskunnan kokouksen asiana on edellä tässä pykälässä mainituissa rajoissa päättää, minkä verran, millaisissa erissä ja minkä ajan kuluessa maksua kulloinkin jäseneltä otetaan; muutoin määrää maksusta hallitus.

Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun perimisestä ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Tässä pykälässä tarkoitettua ylimääräistä maksua ei palauteta.

 

8 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

 

9 § Verkoston rakentaminen

Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää johtolinjat hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.

 

10 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen;

 1.  tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
 2.  noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia yleisiä mää­räyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä
 3.  luovuttamaan korvauksetta maata jäsenten kiinteistöön johtavien johtolinjojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
 4.  kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja johtolinjoja
 5.  sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkostoon liitetyt johdot.

 

11 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostain asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitettakoon niistä ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys, ja katsottakoon silloin valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

 

12 § Osuuskunnan vuosikokous

Osuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
 2. todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
 3. esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 6. päätetään ylijäämän käyttämisestä
 7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
 9. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
 10. määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
 11. esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

 

14 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kaksi henkilöä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

15 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille tai, jonkun heistä ollessa estyneenä, mahdollisesti valituille varajäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
 2. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
 3. päättää osuuskunnan kokouksen koollekutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat
 4. ja käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

 

16 § Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokuura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä aina yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi (2) yhdessä.

Prokuuran antamisesta päättää hallitus.

 

17 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

 

18 § Tilintarkastus ja kertomus siitä

Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kahta (2) viikkoa ennen osuuskunnan vuosikokousta.

Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tilintarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, osuuskunnan kirjanpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoidon johdosta.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 • ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta sekä
 • siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon.

 

Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on korotettu siinä järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti mainittava.

 

19 § Velkakiinnitys

Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen.

 

20 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea siirretyn osuuden osalta hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa tällöin hyväkseen myös muut taloudelliset edut, mitkä siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

 

21 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea siirtyneen osuuden osalta hyväkseen vainajan suorittamat osuus- ja liittymismaksut sekä saada osakseen myös muut jäsenyydestä johtuvat taloudelliset edut, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

 

22 § Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia
 2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
 4. jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten vastaisesti tai
 5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

Jäsenen erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

 

23 § Osuuskunnan purkaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

 

24 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Mikäli osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous siitä, jaetaanko osuuskunnan omaisuuden säästö jäsenille suoritettujen osuusmaksujen suhteen mukaisesti vai käytetäänkö se vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

 

25 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, osuuskunnan muun edustajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan paikallisessa alioikeudessa.

 

26 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta on säädetty osuuskuntalaissa.

 

27 § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä vesihuoltolakia.

 

Säännöt hyväksytty Pat & Rek. hall  5.7.2004